3 Şubat 2014 Pazartesi

MEVZUAT: 1, KANUNLAR

Mevzuat AdıMevzuat No
Anadolu Ajansı Türk Anonim Şirketinin 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 272 nci Maddesinden İstisna Edilmesine Dair Kanun7
Bazı Kanunlarla Tanınmış Olan Gümrük Muafiyetlerinin Kaldırılması Hakkında Kanun3283
Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 492 Sayılı Harçlar Kanunu ile 474 Sayılı Kanuna Ekli Gümrük Giriş Tarife Cetvelinde Değişiklik Yapılması; Gelir ve Kurumlar Vergileri Üzerinden Ödenen Fonların Birleştirilmesi; Gümrük Vergisi Hâsılatı ile Fon Payı Hâsılatının Dağılımı; 26.1.1967 Tarihli ve 827 Sayılı Kanun ile 31.10.1990 Tarihli ve 3675 Sayılı Kanunun, 31.12.1960 Tarihli ve 193 Sayılı, 2.2.1981 Tarihli ve 2380 Sayılı, 7.11.1985 Tarihli ve 3238 Sayılı, 29.5.1986 Tarihli ve 3294 Sayılı Kanunların Bazı Hükümlerinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun)3824
Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun3996
Ceza Muhakemesi Kanunu5271
Deniz Ticaret Filosunun Geliştirilmesi ve Gemi İnşa Tesislerinin Teşviki Hakkında Kanun2581
Dış Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun2976
Ecnebi Anonim ve Sermayesi Eshama Münkasim Şirketlerle Ecnebi Sigorta Şirketleri Hakkında Kanunu Muvakkat (Osmanlı)-
Ecza Ticarethaneleriyle Sanat ve Ziraat İşlerinde Kullanılan Zehirli ve Müessir Kimyevi Maddelerin Satıldığı Dükkanlara Mahsus Kanun984
Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu5362
Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanun474
Gümrük Kanunu4458
Gümrük Kanunu (-- Mülga --)1615
Gümrük Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun5911
Gümrük Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun6455
Gümrük Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun4910
Gümrük Koruma Memurlarının Askeri Teşkilata Göre Tensiki Hakkındaki 1841 Sayılı Kanuna Ek Kanun5215
Gümrük Laboratuvarlarında Yapılacak Tahlillerden Alınacak Ücretler ile Gümrük Mevzuatına Göre Tasfiye Edilecek Eşya Hakkında Döner Sermaye Kanunu (*)3007
Gümrük Memurlarından Vazifeli Memuresini Suistimal Edenlerle Vazife veya Mesleklerinde Kendilerinden İstifade Edilmiyenler Hakkında Yapılacak Muameleye Dair Kanun1920
Gümrük Muhafaza ve Muamele Sınıfı Memurları Teşkilatı Hakkında Kanun3944
Gümrük Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun5456
Gümrük ve İnhisarlar Vekilliği Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanun2825
İhracatı Geliştirmek Amacı ile Vergilerle İlgili Olarak Hükümetçe Alınacak Tedbirlere Dair Kanun261
İş Kanunu4857
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun3577
Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun1918
Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu5607
Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu4926
Kara Sınırlarının Korunması ve Güvenliği Hakkında Kanun3497
Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine, 2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakebesi Hk. Kanunda,657 Sayılı DMK.nda ve 178 Sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK.de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun4208
Kooperatifler Kanunu1163
Kooperatifler Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun5983
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu2863
Muhasebei Umumiye Kanununun 99 uncu Maddesini Değiştiren 2586 Sayılı Kanun Hükmünün Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı Askeri Kurumları Hakkında da Tatbikına Dair Kanun2875
Sebze ve Meyveler İle Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun5957
Serbest Bölgeler Kanunu3218
Serbest Bölgeler Kanunu ile Gümrük Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun5810
Sınır, Kıyı ve Kara Sularımızın Muhafaza ve Emniyeti ve Kaçakçılığın Men’i ve Takibi İşlerinin Dahiliye Vekaletine Devri Hakkında Kanun6815
Su Ürünleri Kanunu1380
Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu1581
Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanun4572
Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu5300
Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Gümrük Müsteşarlığına Bağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun5622
Ticarette Tağşişin Men’i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun1705
Ticari İşletme Rehni Kanunu1447
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (-- 28.05.2014'de yürürlükten kalkacaktır --)4077
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (Yeni) (-- Yürürlük: 28.05.2014 --)6502
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun4822
Türk Borçlar Kanunu (Yeni )6098
Türk Ticaret Kanunu (Yeni)6102
Türk Ticaret Kanunu ( Mülga )6762
Türk Ticaret Kanununun Mer’iyet ve Tatbik Şekli Hakkında Kanun6763
Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun6103
Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun5910
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu5174
Türkiye Sahillerinde Nakliyatı Bahriye (Kabotaj) ve Limanlarla Kara Suları Dahilinde İcrayı San'at ve Ticaret Hakkında Kanun815
Umumi Mağazalar Kanunu2699
Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun2313
Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun4703
Yabancı Memleketlerle Muvakkat Mahiyette Modüsvivendiler ve Ticaret Anlaşmaları Akdi ve Bunların Şümulüne Giren Maddelerin Gümrük Resimlerinde Değişiklik Yapılması ve Anlaşmaya Yanaşmıyan Devletler Muvaredatına Karşı Tedbirler Alınması Hususunda Hükümete Salahiyet Verilmesi Hakkında Kanun6653

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder